INLEIDING

Deze website en overige diensten van Mijn-ZZPer.nl worden onder de volgende voorwaarden door Mijn-ZZPer.nl aangeboden. Door van de website of overige diensten gebruik te maken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. Dit algemene deel van de gebruiksvoorwaarden van Mijn-ZZPer.nl is van toepassing op alle diensten van Mijn-ZZPer.nl (inclusief het gebruik van de website door niet geregistreerde gebruikers). Voor geregistreerde (betalende en niet betalende) gebruikers gelden aanvullend de ledenvoorwaarden in het tweede deel van deze voorwaarden.

FAIR USE

Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.

VERBOD COMMERCIEEL GEBRUIK

Het is strikt verboden om onze diensten en/of de gegevens van gebruikers van onze diensten die via onze website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van 1 op 1 contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om onze diensten en/of deze gegevens geheel of gedeeltelijk:

  • te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk;
  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of
  • te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

Bij het in strijd handelen met dit artikel bent u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete verschuldigd van € 1000, plus € 250 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt. Het claimen van deze boete laat de overige rechten van Mijn-ZZPer.nl ter zake hiervan onverlet, waaronder begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade. Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

GEBRUIKSBEPERKINGEN IN VERBAND MET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website bevat veel elementen waarop auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten rusten zoals de daarop beschikbare teksten en de grafische vormgeving ervan. Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, herpubliceren of naar door te linken via het internet (anders dan naar de homepage van de website).

BLOKKERING BIJ MISBRUIK

Indien u de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Mijn-ZZPer.nl schendt, dan heeft Mijn-ZZPer.nl het recht u zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten van Mijn-ZZPer.nl te ontzeggen en uw gegevens uit de systemen van Mijn-ZZPer.nl te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Mijn-ZZPer.nl.

AANPASSINGEN DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN

Mijn-ZZPer.nl heeft het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Geregistreerde, betalende gebruikers worden waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen via e-mail of een publicatie op de website. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn worden gehanteerd.

VOORWAARDEN INSCHRIJVING ALS BEDRIJF

mijnzzper.nl kent geen inschrijfkosten.
Wel heeft uw presentatie (profiel)-pagina een teller.
Wij verlenen u een gratis dienst totdat uw teller op 100 views staat.
U ontvangt dan van ons een factuur die binnen 14 dagen betaald moet zijn.
Wij berekenen voor iedere 100 bezoekers een bedrag van 15 euro ex BTW.

Als u zelf 10-20-30 keer op uw eigen profielpagina komt, dan wordt dit slechts 1 keer geteld per maand

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de kwaliteit van de diensten van Mijn-ZZPer.nl wordt veel aandacht besteed. Mijn-ZZPer.nl kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Het gebruik van de diensten is voor eigen risico.

MIJN-ZZPER.NL

Mijn-ZZPer.nl, noch haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten aanvaarden aansprakelijkheid voor opgelopen schade door het gebruik hiervan. Indien Mijn-ZZPer.nl onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover een gebruiker van haar diensten in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die Mijn-ZZPer.nl in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van de betreffende afnemer heeft ontvangen voor die diensten. Iedere gebruiker van de diensten van Mijn-ZZPer.nl zal Mijn-ZZPer.nl vrijwaren van claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Mijn-ZZPer.nl en alle ter zake daarvan door Mijn-ZZPer.nl gemaakte kosten vergoeden (inclusief kosten van juridische bijstand).

 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze voorwaarden en alle diensten van Mijn-ZZPer.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

AANVULLENDE LEDENVOORWAARDEN MIJN-ZZPER.NL

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Om u in te schrijven moet u ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Informatie die u over uzelf geeft bij inschrijving en gebruik van onze diensten dient correct en niet misleidend te zijn. Wij kunnen steekproefsgewijs of bij vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren. De gebruikersnaam en wachtwoord behorende bij uw inschrijving zijn enkel voor strikt persoonlijk gebruik. U dient uw inloggegevens geheim te houden en met geen enkele derde voor geen enkel doel te delen. U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik en misbruik van uw inloggegevens. Als u misbruik van uw gegevens vermoedt, dient u dit direct aan Mijn-ZZPer.nl te melden. Als u teksten of beelden invoert op de website, staat u er voor in dat u hiertoe gerechtigd bent en deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. U dient zich bij het gebruik van de diensten aan de wet te houden en zich verder te onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende, pornografische of onrechtmatige uitingen. Wij behouden ons het recht voor om u zonder opgave van redenen (verdere) toegang tot onze diensten te weigeren als u de gebruiksvoorwaarden schendt of als wij nadeel voor ons of voor andere gebruikers verwachten van uw gebruik van onze diensten.

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Voor het lidmaatschap gelden de prijzen als bij de aanbieding daarvoor op het moment van registratie vermelde voorwaarden. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Indien u de verdere toegang wordt geweigerd in verband met een schending door u van de voorwaarden van onze diensten, ontvangt u geen terugbetaling van enige betaalde vergoeding, onverminderd ons recht u aan te spreken voor ter zake door ons geleden schade of gemaakte kosten. U kunt uw lidmaatschap niet tussentijds opzeggen. U kunt uiteraard wel uw gebruik staken en uw profiel verwijderen, maar dit geeft geen recht op terugbetaling van enige reeds betaalde vergoeding.

BEVEILIGING GEGEVENS

Mijn-ZZPer.nl spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Gebruikers van de diensten van Mijn-ZZPer.nl worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Mijn-ZZPer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijn-ZZPer.nl.

PRIVACY

Mijn-ZZPer.nl neemt uw privacy zeer serieus. Uw gegevens zullen door Mijn-ZZPer.nl enkel worden gebruikt om u de door u gewenste diensten te leveren conform deze voorwaarden en u over onze eigen diensten te informeren. Wij hebben adequate maatregelen genomen om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en geven uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Wij wijzen u overigens ook op uw eigen verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden van gegevens welke u (via onze diensten) aan derden verstrekt.

GEGEVENS MIJN-ZZPER.NL

Mijn-ZZPer.nl is een handels- en merknaam van Visual&View

Seinstraat 70,
1223 DB Hilversum
Email : info@visualenview.nl
Hilversum, 21 mei 2018